מזוזות ומגילות

"וכתבתם על מזזות ביתך ובשעריך" קדושה ואיכות נפגשים במקום אחד מסורת של קדושה | משנת תשנ"ט מכון 'קסת הסופר' - המפעל לייצור תפילין חרוצות המקורי

כתיבת ומכירת מזוזות ומגילות בכל הגדלים

יעוץ והכוונה חינם ע"י מו"צ לפני רכישה

תיקון וחידוש מגילות

מבחר ענק של בתי מגילה ובתי מזוזה

מכירת קלף למזוזות ומגילות

בית הוראה לשאלות בעניני סת"ם

דוגמאות כתב של הסופרים שלנו

מזוזה - ספרד

הרב שי שליט"א

מגילת אסתר - גוויל

הרב שלמה שליט"א

מזוזה - ספרד

הרב נריה שליט"א

מזוזה - ספרד

הרב צברי שליט"א

מגילת אסתר - גוויל

הרב יואלי שליט"א

מגילת אסתר - גוויל

הרב יצחק שליט"א

בית הוראה

מזוזות

אשה חייבת במזוזה כדין האיש ולכן אם גרה לבדה חייבת לקבוע מזוזה בכל בכל המקומות שחייבו חכמים
כשאין לה איש שיקבע לה מזוזה ,יכולה לקבוע מזוזה בברכה

כשמקבע את המזוזה בביתו שלו יברך :ברוך אתה ה אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו לקבוע מזוזה. וכשמקבע את המזוזה בבית אחר יברך:ברוך אתה ה אלוקינו מלך העולם אשר קדשנו במצוותיו וציונו על קביעת מזוזה.

חובה על כל אדם לבדוק את מזוזות הביית פעם אחת בכל שלש שנים וחצי ואם יש חשש שמא הכתב נפגע מלחות גשם חום או כל גורם אחר יבדוק אותם במייד.

הסופר לא חייב לטבול אבל מן הראוי להתנות עם הסופר לפחות "טבילת עזרא"ושלא ע"ח לימוד התורה.
במעלת המקווה כתב ספר החינוך [מצווה קע"ג] יחשוב האדם את עצמו לאחר הטבילה כאלו נברא באותה שעה כמו שהיה העולם כולו מיים טרם היות בו האדם. ויתן אל לבו בדימיון כי כמו שנתחדש בגופו יחדש ג"כ פעולותיו לטוב ויכשיר מעשיו וידקדק בדרכי ה יתברך.
המאירי כתב [ספר מדות דף נ"ד]: "אע"פ שבטלוה מכל מקום טבילה זו קדושה גדולה היא וכל המחימיר תע"ב ולא עוד שכמה פעמים אדם ניצול בעבירה מסיבתה".
כתב השל"ה [שער אותיות אות ט] וז"ל: "ועתה לא באתי רק להודיע גודל מעלת המקוה אשרי מי שמרגיל עצמו בטהרה זו תמיד ויועיל לכל הטומאות וגם לטומאת העבירות. ויבוא לידי טהרת הלב ומטהרה זו נמשך לטהרת המחשבה שהיא במח ואח"כ נמשך טהרת כל הגוף רמ"ח אבריו ושסה גידיו שהם כנגד תרי"ג מצוות.
הגר"פ שיינברג הקפיד על טבילה כפעם בפעם. וכששלוהו לעניין טבילת עזרא השיב כי ראוי להקפיד בזה אם כי הזהיר שלא ימנע מעצמו מלימוד תורה ע"ח המקווה שהרי ביטלו טבילה זו משום ביטול תורה
הרב רבינוביץ [פסקי תשובות ס ל"ג] כתב: "וראוי לסופר דקדק ולהקפיד על טבילת עזרא ומקורו בראשונים [דעת זקנים פר פקודי]

סופר  הסת"ם מחוייב להיות בעל תעודת הסמכה כיוון שהתעודה מסכמת את הידע ההלכתי [חק תוכות. כסדרן.. פתוחות וסתומות..כתיבה לשמה.קידוש שמות הקודש ועוד....] שהסופר חייב לדעת לפי תחילה ותוך כדי הכתיבה ואת הידע בדין צורת האותיות.
ובלי תעודת הסמכה ידיו אסורות מלכתוב אפילו אות אחת בתורה כמובא במהר"ש אבוהב ספר הזכרונות והחת"ס בהקדמה ל"קסת הסופר" ור' חיים פלאגי בספרו "תנופת חיים" וכן דעת גדולי זמנינו ולכן שסופר שאינו בעל ידע הלכתי שעוסק במלאכת הסת"ם הורס כל חלקה טובה [גורם ברכות לבטלה.גוזל ועוד..] ואף גורם נזק לאותו אדם המניח אותם ואין לרכוש ממנו סת"ם.

מקום קיבוע המזוזה: יחלק את המשקוף לשלש חלקים ויקבע את המזוזה בתחילת השליש העליון של המשקוף

בבית המזוזה וכמו כן בנילון או בנייר שעל המזוזה יש קדושה וצריך לגונזם ואם בית המזוזה עשוי מזכוכית ידאג להניחו במכסה קשיח שלא ינזק ח"ו אדם מהזכוכית.

יש מקילין לתלות מזוזה בשרשרת על הצוואר[שער ההלכות עמ י"ז] ויש מחמירים . אולם נשיאת מזוזה לצורך חולה כקמיע יש להתיר לו לעשות כן. וכל שכן אם מדובר בפיקוח נפש שבוודאי יש להתיר.

אין חיוב לשים מזוזה במעלית

המגיה [בודק הסתם]
המגיה הינו אדם שדרגתו בידיעת הסת"ם גבוה מדרגתו של הסופר. בעוד הסופר צריך לדעת את צורת האותיות והדינים הנוגעים לכתיבה כגון: קידוש הכתב והשמות. כתיבה כסדרם בתו"מ. חק תוכות ועוד...] המגיה צריך להיות ברמת ידיעה גבוה יותר ועליו להבחין בכל הבעיות העלולות להיווצר בצורת האותיות ולדעת את הדין בכל עניין ועניין.
עליו להכיר את ספרי הפוסקים ואת ההלכה המקובלת בכל שאלה וכן את המנהגים השונים. האחריות המוטלת על המגיה כבדה מאד ובכל החלטה צריך שיקול דעת וזהירות גדולה. מחד אם יכשיר הפסול גורם ליהודי להפסיד מצווה במשך שנים ולברך ח"ו ברכה לבטלה ומאידך אם יחמיר ויפסול הכשר מפסיד ממונם של ישראל וגורם הבאת שמות הקודש לגניזה שלא לצורך שהוא איסור חמור ביותר.
על המגיה יש חובה להיות מוסמך לכך ובעל תעודה המורה שהוא ניבחן בהלכות אלו והוסמך לכך, ולכן כשאדם מוסר או רוכש סת"ם יש לבקש אישור שאכן בוצע בסת"ם הגהה ע"י מגיה מוסמך .

מותר לקבע מזוזה אף לכתחילה שנכתבה על קלף משוח אמנם לכתחילה ודאי יקפיד לקנות מזוזה שנכתבה על קלף שאינו משוח שיש לחוש לדברי המחמירים בכתיבה על קלף משוח [ילקוט יוסף כ"ה.ט]

מגילות

מגילה נכתבת בכל פרטי דינים השייכים לספר תורה הכתיבה עצמה צריך שיכתוב הסופר "לשם קדושת מגילה" ומעכב אפילו בדיעבד.
מגילה צריכה שרטוט כתורה עצמה וצריכה שרטוט לעיכובא.
דינה כספר תורה לעניין "חג תוכות" "הקף גוויל" "וצורת האותיות"
יש אומרים שצריכה "תגים"וי"א שאין צריך"
המגילה צריכה תפירה ואינה נתפרת אלא בגידין ואם תפרה בחוטי פשתן פסולה.
צריך לדקדק בה בחסר ויתר מיהו בדיעבד אם השמיט בה הסופר תיבות כשר עד רובה [שו"ע ס תר"צ]

יש אומרים שמגילה צריכה עמוד בסופה וכתב הרמ"א שנהגו שלא לתפור מקל בסופה. אמנם הגר"א החמיר בזה מאד וכן כתבו ע"פ דעת האר"י זל להצריך עמוד ועושין קלף חלק בראשה כדי להקיפה בה.

ישנו הבדל בנוסח הכתיבה בין מגילה נוסח ק"ק תימן לק"ק ספרד ולכן משום"לא תטוש תורת אמך"ראוי לכל אחד שירכוש מגילת אסתר כפי מסורת אבותיו
להלן ההבדלים:
                                  נוסח ק"ק תימן.            שאר קהילות.                                      "גם ושתי המלכה"          אין רווח פרשה              יש רווח פרשה
"והלבישו"                     והלבישו                      והלבשו
"ותוסף אסתר"               אין רווח פרשה             יש רווח פרשה
"להשמיד ולהרג"            להשמיד ולהרג              להשמיד להרג
ואיש לא עמד לפניהם"    לפניהם                        בפניהם
"ארדי"                          ארדי                           ארידי
"ומשלח מנות"               ומשלח מנות                 ומשלוח מנות
"לקים"                         לקים                           לקיים

לכתחילה עדיף לכתוב  מגילת אסתר על גוויל
"מגילה נקראת ספר, ונקראת אגרת" (מגילה יט ע"א), וכפי שהדגיש הרמב"ם (הל' מגילה ב, ט-יב): "אין כותבין את המגילה אלא בדיו על הגויל או על הקלף כספר תורה.". 

שאל את הרב