תפילין חרוצות דעת האר"י

DSC_7142

כתב ב“פרי עץ חיים “ [שער התפילין פ”י דף כ”ד] וז“ל
וז“ל: “ומורי זלה“ה ציוה לעשות התפילין שבראשו שיהיו החריצים עמוקים עד המעברתא. ויהיו נפרדים הד' בתים כל אחד מחבירו עד למטה במקום מושב המעברתא שלהם. גם ציווה שיעברו הגידין בשעת התפירה מעבר לעבר להפסיק בהם באמצע החריצין בין בית לבית כאשר היו תופרים אותו.
וגם בהמשך דבריו לעניין תפילין של שמושא רבה כתב:
“וגם היו באופן הנ“ל שהיו החריצים נוגעים עד למטה וגם שיעברו הגידין באמצע כל חריץ וחריץ כנ“ל.
ודברים אלו מובאים בלשון זה בספר עולת תמיד [ענין התפילין] ובשער המצות [שם]
בשער הכוונות [ענין התפילין דרוש ו'] נזכר עניין זה אמנם הדברים שם נזכרו בקיצור ולא נכתבו אלה לעניין שמושא רבא וז“ל: ואח“כ יעשה זוג תפילין דרש“י כסברת שמושא רבא שהם אצבעיים על אצבעיים
וחריצים שקועים עד מקום המעברתא באופן שיהיו כל בית ובית חלוק ומפורד מחבירו ובעת התפירה היו חוטי הגידים מפסיקים ועוברים בתוך החריצים ממש מצד זה לצד זה.
והובאו דבריו בספר תשובות והנהגות [ח“א או“ח סימן מ“ז] ותמה שם מדוע לא מקפידים על כך בתפילין דשמושא רבא.
לאמור לעיל דעת האר”י ז”ל שבכל תפילין יש לעשות כן. ואף שלא נזכר במפורש בשער הכוונות ילמד סתום מן המפורש.
וכבר עמד בזה הגה“ק מקלוזנבורג צאנז [מנחת יהודה וי“ם ס“ב] שהאריך להוכיח חשיבות העברת הגיד בין הבתים ע”פ ההלכה וכן ע“פ הקבלה והוסיף להביא מדברי המקובלים [המשנת חסידים תקון תפילין פ“ט אות ה'] וכן בספר הקנה [סוד מצות תפילין ל“ג.י]
וז“ל המשנת חסידים: “ויעביר גיד התפירה בעודו תופר בין בית לבית להפרידם“
וז“ל ספר הקנה: “גם יעביר חוט התפירה ג' חוטין ויעביר אל עבר ג' חריצים שב ד' פרשיות כי הוא תקון והבדל בצנורות“ וכעין דברים הללו מובא
בספר “מצת שימורים“: “וחוט התפירה יהיה סובב משתי רוחות. ויעביר החוט של התפירה בין כל בית ובית ויעשה החריצים עד למטה שהוא מצוה מן המובחר כדי שיהיה היכר היטב בין הפרדת כל בית ובית.
ואע“פ שהגאון יעקב חיים סופר בספרו “קול יעקב“ לא העלה דברי האר“י הללו כדרכו בכל מקום.
היינו טעמא ע“פ מה שכתב שם בשם: “הרב חיד“א [בברכ“י לב.א] שכיוון שחששו לקלקול הרבוע נימנעו מליתן גיד בין הבתים. אמנם שברוך ה' כיום ניתן לקיים את שניהם ודאי שכך יש לעשות.

מאמרים נוספים

עורות מתוקים או מלוחים

תפילין חרוצות דעת האר"י

גלילה לראש העמוד