מה זה רבוע מכונה? רבוע רגל? רבוע יד?

DSC_6822

תפילין מרובעות הלכה למשה מסיני [שו“ע ל“ב. ל“”ט]
דין הריבוע נוגע לשלשה חלקים שבתפילין: הקציצה. התיתורא. והתפירות.
יש לציין שהריבוע צריך להיות מעור הבתים ולא מטיח או מהצבע המצפה אותם [מ“ב שם ס“ק קפ“ה] ועל כן אדם הרוכש תפילין יפנה ליצרן ויבדוק שאין חשש שהשלים ח“ו את ריבוע התפילין באופן שפוגע בכשרותן.
קימים מספר דרכים לרבע את התפילין
רבוע מכונה- הרבוע נעשה ביד אדם המוביל את הבית לכרסם שמסתובב ע“י חשמל.
רבוע רגל- הרבוע נעשה ביד אדם המוביל את הבית לכרסם שמסתובב בכח הרגל של המרבע.
רבוע יד- הרבוע נעשה ביד אדם המוביל את הבית לכרסם שמסתובב ע“י אדם נוסף באופן ידני.
הפוסקים דנו בהרחבה לעניין עשית הריבוע ע“י מכונה ונביא בקצרה את עיקרי הדברים:
הרמב“ם בפ“ג מהלכות תפילין הלכה ט“ז כותב: “אין עושה התפילין אלא ישראל, שעשייתן ככתיבתן מפני השין שעושין בעור כמו שאמרנו. לפיכך אם חיפן גוי או תפרן פסול. וה“ה לכל הפסול לכתבן שלא יעשה אותן“ וכן פסק בשו“ע או“ח סימן ט“ל סעיף ב.
ע“פ האמור דנו האחרונים על עשיית התפילין באמצעות מכונה חשמלית המכרסמת את הבית ומרבעת אותו. האם פעולה משותפת זו של האדם המקרב את הבית אל המכונה והמכונה חותכת מוגדר כמעשה האדם? או כמעשה המכונה?
ובשו“ע יו“ד סימן ז' מבואר דיכול אדם לקבוע סכין בגלגל של עץ ולסבבו בידו או ברגלו ומשים צוואר הבהמה או העוף עד שישחט בסיבוב הגלגל ואם המים הם המסבבים את הגלגל אע”פ ששם הצואר כנגדו בשעה שסבב ונשחט הרי זו פסולה ולכאורה דמי ממש לנידון דידן.
ודנו האחרונים במה שיש לחלק בין הנידונים [יעויין במקורות דלהלן] והנה רבים מהאחרונים הסכימו להכשיר מדינא בריבוע מכונה כמבואר במנחת שלמה ח“ב סימן ד' וכן בשו“ת “בצל החכמה“ ח“ה נ“ב מצדד להכשיר מדינא. וכן דעת שו“ת “שבט הקהתי“ ח“ד סימן י“ט. וכן כתב בשו“ת תשובות והנהגות ח“ב סימן כ“ח. וכן נוטה דעת שו“ת “קנין תורה“ ח“ז סימן ב.
אמנם רובם ככולם סימו שאע“פ שרבוע מכונה כשר ראוי להחמיר בדבר ולעשות רבוע רגל או רבוע יד. ובשו“ת קנין תורה סיים שהבד“ץ בירושליים דנו בזה ולא העלו היתר. וכתב עוד דאם בעיניני עולם הזה אדם בוחר לו את היותר בטוח בלי פקפוק ק“ו במצוה גדולה זו כתפילין שהוא לכל ימי חייו בוודאי יש להזמין את היותר כשר הנעשה ע“י כח אדם בלבד אפילו שעולה בדמים יקרים. וכן בשו“ת בצל החכמה שם כתב: “טרחתי בכל הכתוב למעלה להביא קצת צדדי היתר לרבע התפילין ע“י ישראל המחזיק את הבתים וע“י מכונה חשמלית כבזמנינו אבל כידוע יש כמעט בכל פרט של צדדי היתר הנזכרים גם חולקים“ וגם בשו“ת תו“ה כתב דמי שקונה תפילין מהודרים בוודאי שראוי להדר בזה
ובשו“ת להורות נתן חי“א סימן א-ג דעתו לפסול מדינא כל שאינו עושה את הרבוע ביד ממש.

מאמרים נוספים

עורות מתוקים או מלוחים

תפילין חרוצות דעת האר"י

גלילה לראש העמוד