חובת ההידור והדקדוק במצוות תפילין

DSC_2372

חובת ההידור והדקדוק במצוות תפילין
בהידור מצווה ישנם שני ענינים
עניין אחד הוא לעשות חפץ נאה למצוה: ספר תורה נאה. תפילין נאות. מזוזה נאה. והידור זה איננו נוגע לכשרות המצוה
ועניין שני הוא הידור הנוגע לכשרות המצוה.
בתפילין שאינן חרוצות ישנו חשש פסול לחלק מן הפוסקים ועל כן אע“פ שבוודאי אין לפסול תפילין שאינן חרוצות מ“מ לעשות תפילין חרוצות הוא הידור חשוב.
ולעניין הידור מצוה ומעלת התפילין
לך נא ראה בסה“ק פלא יועץ דברים חוצבי להבות בעניין הידור מצוה וז“ל שם:
“הידור מצוה מורה על האהבה לשי“ת. כי העובד מיראה אינו מבקש אלא לצאת ידי חובה אבל העובד מאהבה לפי רוב החיבה מדקדק בה שלא תחסר כל בה. והמוסיף להתנאות זה לו למופת ולאות שהוא עובד את השי“ת בכל לבבו ובכל מאודו ומרבה בכבודו. ומה מאוד יבוש ויכלם לעוה“ב האיש אשר הוא מקפיד על מלבושו וכלי תשמישו שלא יהא בהם קרוע ומטונף וכדומה ומיפה ביתו בסיד וציורים וכיורים ובמצוות ה' אינו מקפיד.ואשרי האיש האוהב את קונו ומכבד ה‘ מהונו ומרבה הוצאות על המצוות להתנאות ישא ברכה מאת ה’ צבאות ע”כ.
וכיוצא בזה כתב המ“ב סימן ל“ז סק“ד בשם החיי אדם בעניין חובת ההידור והדיקדוק במצות תפילין וז“ל: יען כי גדול כח מצות תפילין כ“כ ולהיפך העונש ר”ל. לכן יזהר כל אדם לקנות תפילין מסופר מומחה ויר“ש ובעל תורה וכן הרצועות יקנה מאיש נאמן שיהיה בטוח שנעבדו לשמן… וכל ירא שמיים יתן אל לבו אם על מלבושיו וכליו הוא מהדר שיהיו כתיקונם מכ”ש בחפצי שמיים שלא יצמצם ויחוס על הכסף. אלא יהדר לקנות אותן כשהם בודאי כשרים אף שמחירם רב.
והד“מ סימן ל“ז הביא בשם המרדכי בהלק“ט: שיש לאדם להדר אחר תפילין נאים שנאמר: “זה אלי ואנוהו“ דהיינו שכתבם לבלר אומן בכתיבה נאה ובדיו נאה ובקולמוס נאה וקלפים נאים ובתים מהודרים ע“כ
ובערוך השולחן סימן ל“ז סק“ב כתב: שלכן שצריך כל איש מישראל ליזהר במצוה הגדולה הלזו ושיהדר אחר סופר ירא אלוקים ותפילין נאים ומהודרים.ויזכור שלא בכל יום רוכש תפילין והם לשנים רבות ואיך יקמץ הכסף המעט על מצוה גדולה לרבות בשנים.

מאמרים נוספים

עורות מתוקים או מלוחים

תפילין חרוצות דעת האר"י

גלילה לראש העמוד