מדוע עד היום לא ייצרו תפילין חרוצות?

DSC_0799

המענה לשאלה זו מובא בספר הדר מזוזה (לגר"פ טולידאנו) ותירץ שבמציאות אי אפשר לעשות תפילין כאלו ואפילו ימצא יצרן שיעשה תפילין כאלו יתקלקל הרבוע במשך הזמן. וסיים ששאל לכמה מגדולי ההוראה והסכימו עמו הגר"נ קרליץ שליט"א. הגר"ש דיבליצקי שליט"א והגרמ"ש קליין שליט"א.
וכבר קדם בשאלה זו הרב החיד"א בברכ"י וזה לשונו:
"רוב העולם אין בתפיליהן חריצים עד למטה ולא חוט התפירה עובר בין בית לבית ושמעתי הטעם שעל ידי החריצים מתקלקל ריבוען ובפרט אם חוט התפירה עובר בין הבתים… ובפרט אם יכם שרב ושמש… כך מצאתי לאחד קדוש מדבר"
עכד"ק".
וברוך ה' עם התפתחות הטכנולוגיה של הדור האחרון וה' יתברך מזכינו גם לקיים מצוות תפילין עם כל הידוריה ואפשר גם אפשר לעשות תפילין חרוצות עם היכר אוויר וחוט התפירה יעבור בין הבתים מבלי לחשוש שיתקלקל הרבוע .

מאמרים נוספים

עורות מתוקים או מלוחים

תפילין חרוצות דעת האר"י

גלילה לראש העמוד