מהם הסגולות שיש בכתיבת ספר תורה?

כתיבת ספר תורה

מצות כתיבת ספר תורה היא אחת מתרי“ג מצוות. ואמר ר' יהושע בן לוי: “דהכותב ספר תורה כאלו קיבלה מהר סיני“.
ובספר החינוך כתב שהמבטל מצווה זו אם אפשר לו בשום עניין, ביטל מצות עשה ועונשו גדול כי הוא סיבה ללמוד מצוות התורה כמו שאמרנו וכל המקיים אותה יהיה ברוך ויחכם הוא ובניו כמו שכתוב: “ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל“ עד כאן דבריו.
ועי“ע בספר תורה וחיים לגר“ח פלאגי מעשה נורא דדיבר בלשונו ואמר על ת"ח שהיה כותב ס"ת דמה לו למהר לכתוב יען כי מצווה זו רופפת בידינו ולמחרת ציערוהו בחלום כי לא דיבר נכונה להתרשל במצווה זו ונתעורר לקבל על עצמו לקנות עורות יפים ולהביא סופר לביתו והגם שלא היו לו מעות מכר כלי ביתו כדי לקיים המצווה כתקנה
מצווה זו מסוגלת לדברים רבים
ומהן עשירות. אריכות ימים. חכמה. בנים.ניצל מעיין הרע. זוכה לעשות תשובה הוא ובני ביתו וכל עוונותיו מתכפרים.

מאמרים נוספים

עורות מתוקים או מלוחים

תפילין חרוצות דעת האר"י

גלילה לראש העמוד