האם אפשר להקדיש ספר תורה לבית הכנסת?

כתיבת ספר תורה2

ישנה מחלוקת בפוסקים: האם כדי לקיים את המצווה: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת" די לכתוב ספר תורה, ואין צורך שאח"כ ספר התורה ישאר ברשות הכותב כל ימיו ויכול ליתנו במתנה לבית כנסת, או שהמצווה שהספר ישאר ברשותו כל ימיו?
לדעת ה'בית-יהודה' (ח"א יו"ד כ"ג) כל זמן שספר התורה נשאר בבעלותו הוא מקיים את המצווה, אבל אם נתנו במתנה לציבור, אינו מקיים את המצווה.
לעומת זאת דעת ה'בני-יונה' שהעיקר הוא לכתוב את התורה, ולכן גם אם הקדיש אח"כ את ספר התורה לציבור כבר קיים בזה את המצווה, ואף אם הספר אבד או נשרף ח"ו, מסתבר שכבר יצא בו ידי מצוות כתיבת ספר תורה (פתחי תשובה יו"ד ער, ג").
ולכן הנכון הוא כפי שציינו שאדם מכניס ספר תורה לבית הכנסת יתנה בכתב עם הגבאים שהספר נישאר בבעלותו האישית והוא משאיל אותו לבית הכנסת לקריאה בציבור ומצוות קריאה בתורה תעמוד לו ולזרעו.

מאמרים נוספים

עורות מתוקים או מלוחים

תפילין חרוצות דעת האר"י

גלילה לראש העמוד